Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

з курсу «Психологія спілкування»

– це вид науково-дослідної роботи студента, який містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. Студент звітує завершеною аналітичною роботою, виконаною ним самостійно у межах навчальної програми курсу на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять.

Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення та закріплення знань з курсу, вдосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зазначте тип спілкування у цьому фрагменті: імперативне, маніпулятивне, актуалізоване, поступливе, діалогічне, монологічне.

Які з функцій є провідними для цього фрагмента (оберіть і поясніть три з переліку): інформаційна, контактна, функція розуміння, спонукальна, координаційна, функція впливу, організації Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) спільної діяльності

емотивна, функція встановлення стосунків, пізнавальна

Зазначте основні типи взаємодії, зреалізовані у фрагменті спілкування: кооперація, згода, пристосування, асоціація, конкуренція, конфлікт, опозиція, дисоціація.

Яким був стиль комунікації: прямий, непрямий, вигадливий, стислий, інструментальний, афективний?

Охарактеризуйте невербальні складові процесу спілкування

Чи сприяв цей фрагмент спілкування встановленню й розвитку взаємин партнерів?

Чи сприяло спілкування регуляції спільної діяльності учасників?

Чи мало місце взаємне пізнання партнерів?

Оцініть результативність взаємодії та досягнутий ефект спілкування

Зазначте посилання на відео-ролик

Зміст ІНДЗ: доберіть один відео-ролик, на якому представлено завершений фрагмент спілкування (до 5 хвилин). Дайте аргументовані відповіді на представлені у таблиці питання, коротко зазначаючи ті моменти спілкування, які Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) підтвердують вашу думку. Вкажіть інтернет-посилання на ролик або приєднайте його до ІНДЗ. Надішліть виконане за адресою:…………………………….

Критерії оцінювання ІНДЗ.

“Відмінно” – правильна, ґрунтовна, повна відповідь оцінка самостійна, з елементами творчого мислення.

“Добре” – правильна, але недостатньо повна, розгорнута відповідь. Наявність однієї фактичної помилки.“Задовільно” – поверхнева, неаргументована відповідь, недостатнє засвоєння наукових понять, відсутність аналізу, недостатнє розуміння ситуації.

“Незадовільно” – неправильна відповідь, студент не володіє науковими фактами, недостатньо розуміє ситуацію, не вміє її аналізувати.

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

25 - 30

Відмінно

Достатній

20-24

Добре

Середній

15-19

Задовільно

Низький

0-14

Незадовільно

Розрахунок рейтингових балів за видами

поточного (модульного) контролю

Вид діяльності

Кількість рейтингових балів

1.

Семінарські заняття

5 балів х 8 занять = 40

2.

Модульні контрольні роботи (1, 2, 3)

3.

Індивідуальна навчально-дослідницька робота

Підсумковий рейтинговий бал

Дата Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) добавления: 2015-08-28; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав


documentagqmxzt.html
documentagqnfkb.html
documentagqnmuj.html
documentagqnuer.html
documentagqoboz.html
Документ Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)